Algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden gebruik e-learning platform

1. De klant gaat hierbij een overeenkomst aan voor het gebruik van een e-learning platform volgens de bepalingen vermeld op de factuur en volgens onderstaande algemene verkoopvoorwaarden.
De klant is het bedrijf dat deze overeenkomst aangaat, of ingeval van faling van de klant of niet totstandkoming van de eventueel nog op te richten vennootschap, de rechtstreeks verbonden onderneming(en) waarin de aandeelhouders van de klant, referentie aandeelhouder zijn. Ingeval van faling van de klant of stopzetting van haar activiteiten, zal/zullen voormelde rechtstreeks verbonden onderneming(en) eventueel nog lopende verplichtingen van de klant jegens JuriWise, integraal overnemen.

2. Het gebruik van het voormelde e-learning platform houdt in dat de klant gedurende de overeengekomen periode en volgens onderstaande voorwaarden gebruik kan maken van een Learning Management System (LMS), zijnde de ‘drager’ waarop de klant e-learning inhoud kan plaatsen en aanverwante software, samen hierna ‘het platform’ genaamd.

3. Het platform wordt door JuriWise gebruiksklaar gemaakt en conform de bepalingen omschreven op de gebruikersovereenkomst opgeleverd aan de klant. Het platform zal e-learning inhoud bevatten welke vooraf vastgelegd wordt in samenspraak met de klant. De klant zal op het platform e-learning inhoud kunnen plaatsen en deze kunnen aanbieden aan haar eigen gebruikers.

4. Een overeenkomst tussen de klant en JuriWise wordt steeds afgesloten per 3 maand, ingaand vanaf de startdatum dat werd afgesproken tussen beide voornoemde partijen, of per jaar, eveneens ingaand vanaf de startdatum dat werd afgesproken tussen beide voornoemde partijen. Er kan bij een jaarcontract niet omgeschakeld worden naar een 3 maand contract. Een omschakeling naar een jaarcontract is wel steeds mogelijk. JuriWise moet hier steeds per e-mail of brief vanop de hoogte gebracht worden en de effectieve omschakeling vindt ten uiterste plaats 10 werkdagen na deze melding.

5. Tenzij de klant via e-mail of schriftelijk JuriWise uiterlijk 10 werkdagen voor de vervaldag van het abonnementsformule op de hoogte brengt de overeenkomst niet te willen verlengen, zal iedere gemaakte overeenkomst automatisch vernieuwd worden voor eenzelfde periode gelijk aan de initieel overeengekomen periode.

6. JuriWise hanteert contante betaling, dit betekent dat haar facturen steeds vooraf de periode dienen betaald te worden. Alle facturen dienen contant en vooraf betaald te zijn. Tenzij anders vermeld op de factuur geldt voor alle facturen contante betaling. De facturen worden als aanvaard beschouwd door de klant, behalve indien de klant binnen de 5 werkdagen na factuurdatum een gegronde reden tot niet aanvaarding via aangetekend schrijven kenbaar maakt aan JuriWise. Dergelijke kennisgeving ontslaat de klant evenwel niet van haar verplichtingen tot het betalen van de betreffende factuur en dit voor zover JuriWise haar schriftelijk akkoord op een door de klant opgegeven ‘gegronde reden’ niet heeft bevestigd via e-mail of brief.

7. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de licentie- en/of gebruikskosten steeds op voorhand betaalbaar en de user- of gebruikersfees worden eveneens op voorhand aangerekend en dit in functie van het aantal opgegeven gebruikers door de klant. Indien dit aantal niet zou volstaan worden bijkomende gebruikersfees aangerekend op dezelfde berekenings- en werkingswijze als voorheen. Elke uitzondering op voormelde betalingscondities zijn steeds eenmalig en worden in geen geval automatisch overgedragen naar en toegewezen aan een volgende facturatieperiode.

8. Het platform zal onmiddellijk beschikbaar zijn voor de klant en haar gebruikers vanaf de dag waarop de betaling van de factuur werd ontvangen door JuriWise.

9. Laattijdige betaling van de facturen door de klant geeft JuriWise het recht om zonder ingebrekestelling de toegang tot het platform tijdelijk of permanent te blokkeren, inclusief de toegang tot de inhoud die op dat ogenblik op het platform zou staan, evenals de functionaliteiten van het Learning Management System (LMS) en tot de aanverwante software en dit zonder dat de klant hiervoor in gebeurlijk geval enige schadevergoeding kan eisen van JuriWise. Bovendien zal elke laattijdige betaling recht geven op een intrest van 10% per jaar met een minimale forfaitaire schadevergoeding van 250 Euro.

10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan JuriWise niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het occasioneel niet functioneren van het platform, of indien er om welke reden ook data zou verloren gaan of zijn gegaan. Uitzonderingen hierop zijn enkel geldig indien deze specifiek in een apart Service Level Agreement schriftelijk tussen de klant en JuriWise werden overeengekomen.

11. JuriWise kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoudelijke aspecten van de e-learning die op het platform werd geplaatst, noch voor de juistheid ervan noch indien de inhoud rechtstreeks of onrechtstreeks tot schade zou leiden voor de klant of voor haar gebruikers.

12. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal stopzetting van de samenwerking tussen de klant en JuriWise leiden tot de stopzetting van de toegang tot het e-learning platform, het Learning Management System (LMS) en de aanverwante software, de inhoud erop en eventueel historische data mbt gebruikersinformatie enz.
JuriWise kan door derde gebruikers nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, echte of vermeende.

13. De klant geeft JuriWise de toestemming om ten allen tijde de inhoud die op het platform werd geplaatst, te controleren op technische conformiteit voor gebruik op het platform. Dit betekent niet dat JuriWise hierdoor commercieel gebruik mag maken van vermelde inhoud.

14. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de documentatie die via het platform ter beschikking wordt gesteld, niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van JuriWise.

15. JuriWise behoudt het recht om bij verlenging van de overeenkomst, de prijzen voor het gebruik van de inhoud en/of van het Learning Management System (LMS), redelijkerwijze aan te passen in functie van diverse economische elementen, bv. Inflatie, hogere kost cyber security, wisselkoersen, enz.

16. Deze algemene voorwaarden (en de overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopgedrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen tussen partijen omtrent de overeenkomsten onderworpen aan deze algemene voorwaarden behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van rechtbanken te Gent.

Scroll to Top

Zomeractie JuriWise*

1+1 GRATIS – keuze uit onze volledige cataloog. 

Bestel één opleiding online en bezorg ons uw keuze voor de gratis opleiding via mail naar info@juriwise.be.

*Actie geldig t.e.m. 31 augustus 2024.